Ingen musikkinstrumentmakerskole, ingen musikkinstrument, ingen reparatører, ingen restauratør,
ingen stemming - ingen musikk og dans!

Fagplanene som står oppført på nettsiden her, er under redigering så de etterkommer krav til NOKUT og tilpasset nordisk, baltisk og tysk utdanning på faghøyskolenivå. De nye fagplanene, opptakskriterier og info til studenter vil i løpet av sommeren 2024 ligge på nettsidene til den nye faghøyskolen, Internasjonal faghøyskole for musikkinstrumentmakere. Spørsmål kan rettes til post@musikkinstrumentakademiet.com

Vi har siden 2020 reist i Norge, Norden og Baltikum, for å besøke instrumentmakere, restauratører, reparatører og stemmere for å se hva som finnes og hva som trengs av bransjefolk. Vi har også sett på hva som finnes av utdanning av lærling og svenneutdanning og mesterutdanning. Vi har sett på behovet for retauratører, reparatører og stemmere. Det er lite forbindindelse innad i istrumentgruppene, mellom instrumentgruppene og mellom landene i Norden, samt Tyskland. Vi ser at noen av instrumentfagene er nesten helt borte, på grunn av at byggeaktiviteten i Norden innen noen av fagene er så og si borte.

Så grunn til at profesjonelle musikere og orkestere har vanskelig for å få utført forespurte tjenester, er at det er bare noen få som kan bygge, reparere, restaurere og stemme disse instrumentene. Det er mangel på utdanningsinstitusjoner som kan tilføre bransjeutdannede instrumentmakere til å møte de behov som musikerne og orkesterne trenger.  Innen folkeinstrumentbygging finnes de samme utfordringene. På grunn av de resultatene vi fikk gjennom våre undersøkelser tok vi kontakt med Handverkskammer i Tyskland og musikkinstrumentskolen og lauget i Markneukirchen, om de ville være med på å utvikle nordiske fagplaner innen musikkinstrumentbygging etc. 

Forsommeren 2022 fikk vi invilget et prosjekt av Erasmus+ i Brussel, for å utarbeide nordiske fagplaner som vil resultere i at man kan ta utdanning i Norden som ligger på et tysk nivå. Det vil si at man får kunnskap om under utdanning, som gir ferdigheter til instrumentmakere, så profesjonelle musikere, orkestere, konserthus etc. kan få utført sine tjenester. Ved utveksling av studenter mellom Norden og Tyskland innen de samme fagfelt, vil det bli undervist på samme nivå og bachelor/svennebrev- og master/mesterbrevutdanning er likt med tysk utdanning, men er lokalt forankret i Norden. 

Vi er i full gang med å oversette tyske fagplaner og er ferdig med strukturen for utdanningen og strukturen for fagutdanningen. Det er over 40 musikkinstruemntmakere i Norden som vil i fremtiden få tilsendt forslag til fagplaner, så de kan si sin mening og til syvende og sist vil det tyske handverskammer gi sine bemerkninger. Det vil føre til at tyske studenter kan gå på skole i Norden og nordiske studenter gå på skole i Tyskland. 

Da vil vi for første gang i historien få en utdanning i Norden med en fullverdig bransjestyrt utdanning som kan møte behovene som finnes i musikbransjen. Man har også satt i gang et prosjekt slik at man kan lage laug innen musikkinstrumenbransjen som kan være med å ha den faglige rettesnoren, hvor laugene tilrettelegger prøvenemd for svenneprøve og mesterprøve.

Utdanningsoversikten som er nedenfor er foreløpig satt på pause, men når dette fagplanarbeidet er ferdig vil det nyetableres en bransjestyrt nordisk instrumentmakerskole.

Scroll to Top