Om oss

Formål for Musikk Instrument Akademiet:
Å bidra til en positiv utvikling i musikkbransjen i Norden. Dette gjelder formidling, samt utdanning innom alle grener av musikkinstrument bransjen. Selskapet skal ikke ha til formål å skaffe eierne økonomisk utbytte. Et eventuelt overskudd skal forbli i selskapet.

Hensikt
Hovedmålsetting for Musikk Instrument Akademiet AS er å få samlet musikkinstrumentmaker bransjen. En bransje som pr i dag lider under manglende samarbeid og utdanning og hvor musikkinstrumentmakere er i ferd å bli borte. Vi vil legge en stategi for å kartlegge og styrke bransjen. Vi vil skape en plattform for samarbeid og utveksling av vikig kunnskap for at bransjen skal overleve. Bransjen går til grunne av mangel på dette. MIA vil gjennom dette arbeide få utviklet en digital plattform.

Orgel bygget av studenter ved Musikk Instrument Akademiet,
på oppdrag fra Kluen Kirke i Østfold.

Resultat 
Redde en ‘døende’ håndverksbransje og kunstart, som sårt trenger å bli fokusert på. Et håndverk og en kunstart som gjennom alle tidligere tider har gitt mennesker gode verdier. Musikere skal kunne spille på musikkinstrumenter etter FN’s bærekraftsmål, hvor alt er kortreist, som vil si at man kan kjøpe, reparere, restaurere og stemme sine instrumenter i eget land. Det betyr også at de som ønsker å utdanne seg i bransjen kan gjøre det i et nordisk land.  

Mål etter gjennomført arbeid
Bransjen er samlet og dialog opprettet. Vi vil være klar til å videreføre kunnskapen oppnådd her til videre satsning. Vi har her lagt grunnlaget til en viktig plattform for til sist å utvide til en nordisk bransjestyrt utdanningsinstitusjon for å utdanne høyt kvalifiserte musikkinstrumentmakere, som bransjen i alle de nordiske land sårt trenger.

Markneukirchen - Tyskland

Visjon 

I flere omganger ble gründer Arnfred Marthinsen spurt om hva hans visjon var for hans virke som instrumentmaker og institusjonen.  Professor Winfied Schamek var meget opptatt av dette spørsmålet. Da Marthinsen satt på Paulusschlussel, Markneukirchen på stamtisch, i sammen med Stephan Vogt, så åpenbarte det seg en hendelse i hans hode, der han i februar i 1977 gikk han nedover Bergstrasse, sammen med fiolinmaker Gerhardt som var over 7o år. De var på vei til et kristent møte, hvor dette skulle foregå i et privat hjem. De var en klar vinterkveld der Marthinsen spurte fiolinmakeren hvorfor han og fiolinmakerne i byen bygde musikkinstrumenter, hvorpå han fortalte:

“Arnfred, du ser alle stjernene, vi vet at Gud har skapt alle stjernene. Men du vet ikke hvor stjernene går, og hvor de forsvinner. Når vi bygger instrumenter, så blir de sendt rundt til hele verden.  (det ble solgt hvert år før den siste verdenskrigen over 1 million strykeinstrumenter bare til USA) Men du vet ikke hvor og hvem som får de, men det vi vet, er at musikere får et instrument å spille på og dirigenten får et orkester å dirigere, og komponisten får en dirigent og et orkester til å skrive musikk for. Summen av dette er at vi bygger instrumenter til Guds ære, så musikere og orkestere kan spille til Guds ære.”

Etter at Marthinsen fortalte dette til Stephan Vogt kom symfoniorkestermusikere inn i restaurenten til stamtich. Marthinsen ble spurt om å fortelle denne historien til disse musikerne, som også var instrumentmakere. Mathinsen fortalte at dette var hans visjon for Musikkinstrumentakademiet. Instrumentmakerne stilte seg helt bak visjonen og de viste stor glede over disse ord til Guds ære.

Da åpningen av T.V.D. (teknisk vitenskapelig dokumentasjonssenter) og Norges Internasjonale Musikkinstrumentmaker seminar 9.mai 1993 ble etablert, ble starten for institusjonen lagt. Grunnsteinen ble lagt hvor Musikkinstrument Akademiet fikk sitt museum, internasjonalt seminar og konsertvirksomhet etc. Da kunne vi sammenligne oss med Universitetet i Leipzig hvor universitet hadde utdanning for restauratører, museum, konserter og seminarer. På lik linje med Markneukirchen, der man utdanner instrumentmakere, har musikkinstrumentmuseum, konserter, seminarer og festivaler. Vi hadde til åpningen på besøk professor Dr. Winfried Schrammek, direktør ved Musikinstrumenten Museum der Universität Leipzig, som sa følgende ord under åpningssermonien:

“ Alt på jorden, levende og dødt, er forgjengelig. Denne loven, som har bestått i uminnelige tider, er hard og ubønnhørlig, men mennesket vil ikke vite om denne grusomme sannheten. Den fortrenges, eller vi leter etter grunner som mildner sannheten. Tenk bare på legevitenskapen fra urtidens shaman, til et modern medisinsk senter. I fokus står alltid anstrengelsen for å kjempe mot en streng naturlov, som aldri kan forandres, selv om det i enkelte tilfeller finnes større eller mindre fremskritt.
Professor Dr. Winfried Schrammek var leder for Bach Forschung (forskning av Bach) og var direktør ved Universitet Leipzig, musikkmuseum, ledet restauratorutdanningen ved universitetet, ble den første professoren som ble ansatt ved gjenåpningen av Musikk Instrumentmakerskolen i Markneukirchen. Skolen var den første instrumentmakerskolen i verden, og ble etablert i 1837, stengt i 1960 pga politiske forandringer som ble innført i Øst-Tyskland. Professor Winfried var med i kollegiumet ved etablering av instrumentmakerskolen og TVD og var årlig på besøk for å undervise og spille, og var med å guide institusjonen i riktig retning.
Å bevare forgjengelige ting, er også målet til reparatøren og restauratøren av historiske bygg, historiske musikkinstrumenter, diverse museale gjenstander etc. Også her ser det ut til og være umulig å bevare, eller gjenskape den opprinnelige karakter og funksjon til den nedarvete kunstgjenstand, og garantere varig skjønnhet og bruksverdi. Som en lege, føler en restauratør seg forpliktet til å arbeide intenst og oppdage nye veier, for til en viss grad å mestre det umulige.

Er dette en selvmotsigelse, et dødsdømt foretagende, en kamp uten seier? Eller kjenner vi her den kraften mennesket har i seg til å våge det umenneskelige og derved heve seg over den utelukkende materielle tilværelsen?

Den lidenskap, iver, naturvitenskapelig nøyaktighet, håndverkskunst og kulturhistorisk viten som instrumentmakeren, reparatøren, restauratøren og stemmeren innehar, garanterer at arbeidet hans er mye mer enn det menigsløse strevet til Sisiphus.

Kunstrestauratøren er mennesket som griper etter stjernene. Nøyaktigere sagt, med restauratørens skapende virksomhet, strever han utover den overfladiske nyteeffeten, for fullkommenhet.
Disse ettertanker forklarer kravene, vanskelighetene og noen ganger den nådesløsheten restauratørens arbeid er utsatt for. Den Internasjonale Musikkinstrumentmaker Seminar i Fredrikstad, vil yte sitt bevisste bidrag til å løse disse kompliserte sammenhenger. Jeg kan derfor bare ønske størst mulig suksess, og love at jeg vil gjøre mitt beste for et godt resultat.”

Dr. Winfried Schrammek

 

Fagrådet

Fagrådet skal rapportere til styret av alt som er av faglig art, som blir bedrevet med i firmaet. Det skal være den siste instansen som har en faglig godkjenning, før saken kan bli vedtatt i styret. Fagrådets oppgave er å forhåndsgodkjenne prosjekter, rapporter, fagplaner, seminarer, nye utdanninger i en nordisk og tysk sammenheng. Fagrådet har i de siste 4 år vært involvert i prosjektering, gjennomføring til rapportskriving i forhold til prosjekter som er blitt delfinansiert av Viken Fylkeskommune, Østfold Fylkeskommune, Fredrikstad kommune, Bengtfors Komun – Västergötland, Nordisk Kulturfond og Eramus+. Fagrådet har vært i drift siden 1995 og vært med på å utvikle EU-prosjekter foreksempel gjenskape bronseluren. Fagrådet har også vært involvert i 22 internasjonale seminarer, Noradprosjekter i Afrika, Nordisk kulturfond og andre prosjekter og seminarer innen musikkbransjen.

Fagrådet består av i skrivende stund av :
Stephan Vogt, innehaver av Helmut Vogt Messinginstrumentverksted, som er etablert i 1699, og han er stedfortredende Ubermeister i musikkinstrumentlauget i Vogtland, etablet i 1687. Han sitter i styret for Handverkskammer Vogtland avdeling for musikkinstrumenter. Han er også leder for prøvenemnd for musikkinstrumenter i forhold til svennebrev og mesterbrev. Han er videre spesialist på produksjon av trombone, og leverer instrumenter til musikere og orkestere over hele verden. Han er trombonist og spiller i symfoniorkester og andre ensambler.

Tom Dahlstrøm, fiolinmaker, var i 1984 den første i Norge som fikk lærlingekontrakt som fiolinmaker, et prosjekt av Kirke og undervisningdepartementet. Han har utdannet seg videre i Markneukirchen, DDR, og har drevet som fiolinmaker siden 1989. Han har jobbet med utdanning generelt i musikkinstrumentmakerbransjen og innen hans spesialområde strykeinstrumentbygging. Han har også vært en del av et team som har forestått svenneprøve for nordiske kandidater i Markneukirchen i Klinkental i over 20 år. Han jobber i dag som fiolinmaker og har en stilling ved Musikk Instrument Akademiet AS. Han har spilt valthorn i forskjellige korps.

Oscar Björklund, utdannet gitarmaker med tysk svennebrev, har hele sitt liv spilt fiolin i folkemusikkmijøet i Sverige. Han har viderutdanning i Markneukirchen hos gitarmaker Schneider og videre i New York, USA, der han har videreutdannet seg innen vintage. Han driver i dag firmaet Oscar Björklund i Stockholm, hvor han har 4 gitarmakere ansatt og har Sveriges og kanskje nordens, største butikk med fokus på vintage. Han sitter i styret som representant for musikkbransjen i Sverige, og en gitarmakerskole i Stockholm. Han er gitarist, komponist og har spilt i band hele sitt liv.

Roger Nilssen er lærer- og IKT-utdannet, har jobbet med lyd siden 1985, har også lært opp kommende lydteknikere over mange år. Han har siden 2002 jobbet med IKT og datasystemer i undervisningsøyemed, produsert trykksaker og utviklet nettsider. Han har spilt saksofon og klarinett i korps.

Øyvind Fjell er delvis utdannet ingeniør i elektrofaget, har jobbet siden 70-tallet med bygging, reparsjoner av musikkinstrumenter, spesielt gitarer og basser, eletroniske musikkinstrumenter. Han er også gitarmaker og har utviklet flere nye typer elektroniske musikkinstrumenter, gitarer etc. Han har vokst opp i en famile av profesjonelle musikere, og jobbet som musiker, komponist, lydtekniker og spilt i mange norske grupper. Han er internasjonalt kjent for sin viten og plass i musikkbransjen, har siden 1996 fungert som lærer i spesielt gitarbygging og reparasjoner. Han er en av de siste igjen i bransjen som kan og bygger både innen de analoge og digitale sidene i musikkbransjen.

Arnfred Marthinsen, er utdannet musikkinstrumentmaker i Norge, Tyskland og USA. Han har hatt verksted siden 1984, og har hatt mange lærlinger på sitt verksted og vært faglig ansvarlig for utdanning i Norden og samarbeidet med fagmiljøet i Tyskland. Han har hatt ansvaret for utviklingen og gjennomføring av utdanning av nordiske instrumentmakere som har tatt svennebrev i Tyskland siden 1994. Han har hatt ansvaret for og gjennomført reiser til og fra musikkmesser i  Frankfuhrt, Tyskland, NAMM-show i LA, USA, og laget stands og annet ved gjennomføring av disse tiltakene siden 1997. Han er gitarist og komponist og har utgitt og vært med på mange plateinspillinger. Han har eget verksted og utviklet musikkmuseum etc.   

Scroll to Top